252-0411306 תכנית מתאר כוללנית כפר יאסיף

הכנת תכנית מתאר כוללנית לישוב שמטרותיה:

  • להבטיח את איכות החיים והסביבה של האוכלוסייה, לרבות שילוב עקרונות של פיתוח בר קיימא.
  • להתוות את המבנה המרחבי הראשי המוצע של היישוב, תוך הגדרת ההיררכיה התפקודית והפיזית של מרכיבי היישוב העיקריים.
  • יצירת תשתית תכנונית לפיתוח הישוב, הרחבתו והתאמתו להכפלת האוכלוסיה.
  • יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי העיר, בדגש על רציפות בין השכונות השונות ובין מרכז העיר וחלקיה השונים.
  • הסדרת מערך התנועה בעיר ושילובו במערך התנועה האזורי.
  • שיפור תשתיות במרקם הבנוי הקיים.
  • שימור הגרעין ההיסטורי של הכפר.
  • יצירת תנאים לשימור לצד פיתוח, הוספת שטחים לתעסוקה ולתעשיה, לצורך העשרת הזדמנויות התעסוקה וחיזוק כלכלי של העיר.

כל הזכויות שמורות לערן מבל