ג/19868 תכנית מתאר אזור תעסוקה מרחבי, קרית שמונה

תכנית מתאר לאזור תעסוקה מרחבי משותף לעיריית קריית שמונה ומוא"ז גליל עליון, הממוקם בצמוד ומדרום לעיר קריית שמונה ובצמוד ובחיבור לדרך ראשית מס' 90. התוכנית המוצעת קובעת ומסדירה את השימושים שנקבעו במסגרת התכניות המקומיות המאושרות החלות על אזור זה לטובת פיתוח מוקד תעסוקה משולב, אשר ישמר בחלקו את גרעין השימושים המקורי, וביתרת השטח יותאם לפיתוח תאי שטח גדולים יחסית הכוללים ומשלבים ייעודי קרקע כגון: תעשיה, תעסוקה ומסחר, משרדים, אחסנה ולוגיסטיקה, תיירות ומסחר, מתקנים הנדסיים, דרכים וכו'. התכנית מאפשרת המשך הפעלת המט"ש הקיים הנמצא בתחום התכנית, עד להעתקתו למיקום חלופי קבוע בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והגורמים המוסמכים. 

כל הזכויות שמורות לערן מבל