501-0729079 תכנית מפורטת בני ברק מזרח מתחם יח'

תכנית מפורטת שמכוחה יהיה ניתן להוציא היתרי בניה למתחם. מתחם יח' מוגדר בתכנית המתאר הכוללנית כמתחם למגורים, התכנית מפרטת את ייעודי הקרקע, מגדירה נפחי בנייה ומכלול ההנחיות הנדרשות.

כל הזכויות שמורות לערן מבל